Khắc phục lỗi không save thay đổi trong SQL 2008

23/10/2021
Khi bạn thiết kế một bảng trong CSDL và sau đó cố gắng thực hiện thay đổi cấu trúc bảng dữ liệu vừa tạo