Khắc phục lỗi không save thay đổi trong SQL 2008

25/2/2015
Khi bạn thiết kế một bảng trong CSDL và sau đó cố gắng thực hiện thay đổi cấu trúc bảng dữ liệu vừa tạo